PCS 2 Henry-Senachwine 0

(25-5) (25-11) 

 

Record: 18-7, 5-1